E-mail: notarius_zdravkova@abv.bg
Час:  , Дата: година
Кантората работи и в СЪБОТА от 10,00 ч до 15,00 ч.

Услуги


1. УДОСТОВЕРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

   - съставяне и удостоверяване на нотариални актове за сделки с недвижими имоти /продажби, дарения, замени, ипотеки, учредяване право на строеж, право на ползване, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и др./;

   - съставяне и подписване на констативни нотариални актове, удостоверяващи правото на собственост върху недвижими имоти, на основание представени документи;

   - извършване на обстоятелствени проверки при липса на документи за собственост, на основание давностно владение;

   - удостоверяване на подпис, дата и съдържание на документи: пълномощни, декларации, разписки за суми, записи на заповед, молби за вписване на законни ипотеки, молби-съгласия за заличаване на ипотеки, договори /за прехвърляне на собственост върху МПС, доброволни делби, наеми, заеми и др./;

   - удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;

   - връчване на нотариални покани;

   - съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления;
  
   - приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа;
  
   - обявяване, издаване на препис от обявени саморъчни завещания и връщане на саморъчни завещания, документи и книжа;

   - извършване на нотариални завещания;

  - извършване на актове за отмяна на нотариални завещания;

 

          2. ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

   

   - изготвяне и проверка на проекти на документи /нотариални актове, договори, пълномощни, декларации, разписки, нотариални завещания, констативни протоколи и др./;

    - устни и писмени консултации;

    - посредничество за изясняване волята на страните;

    - набавяне на документи и книжа;

    - даване на справки по нотариалните книги и регистри;

    - управление на имущество;

    - изпълнение на завещание;

Изработка: naydenowwDesign